Stanovy Royal Rangers

Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

§1 Název a sídlo sdružení

 1. Název sdružení: Royal Rangers v ČR
 2. Sídlo: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1
 3. Územní působnost Royal Rangers v ČR, dále také „RRvČR“, je na celém území České republiky.

§2 Cíl činnosti sdružení

 1. Royal Rangers v ČR je organizace dětí a mládeže, jejímž cílem je napomáhat při výchově mladé generace k čistému, vyrovnanému a plnohodnotnému životu.
 2. Vést mladé lidi ke kladnému vztahu k přírodě, ke společnosti a k sobě samému, k životu bez závislosti na alkoholu, drogách apod.
 3. Rozvíjet osobnost dítěte ve všech oblastech života, tj. duchovní, duševní, fyzické i sociální, podle křesťanské etiky formou volnočasových, sociálních a vzdělávacích aktivit. Za tímto účelem RRvČR spolupracuje s rodiči, školou a jinými organizacemi a institucemi.

§3 Orgány sdružení

 1. Konference velitelů
  • je nejvyšším orgánem RRvČR a tvoří ji registrovaní velitelé Předních hlídek. Schází se nejméně jednou ročně, velitelé Předních hlídek musí být o jejím konání vyrozuměni alespoň 21 dnů před jejím konáním. Konference velitelů je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny z celkového počtu velitelů Předních hlídek.
  • rozhoduje v zásadních otázkách činnosti a rozvoje sdružení, volí a odvolává členy Národní rady a revizní komise. Návrhy jsou schváleny, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných velitelů Předních hlídek.
 2. Národní rada
  • je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi konferencemi velitelů. Ze svého středu si volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Koordinuje práci Royal Rangers v ČR na celém území České republiky a dbá nad dodržováním stanov sdružení. Zabezpečuje také tisk a distribuci časopisů, testů a literatury, řídí přípravu výcvikových táborů pro vedoucí a svolává konferenci velitelů.
  • na návrh Krajských rad jmenuje a odvolává předsedy Krajských rad.
 3. Předseda Národní rady
  • je oprávněn jednat za RRvČR, reprezentuje sdružení navenek, svolává nejméně dvakrát ročně schůzi Národní rady a řídí ji.
 4. Krajská rada
  • je tvořena veliteli Předních hlídek v jednotlivých krajích dle územně správního uspořádání České republiky a schází se nejméně jednou ročně.
  • podává Národní radě návrh na jmenování nebo odvolání předsedy Krajské rady, kterého vybírá ze svého středu.
  • je výkonným orgánem v rámci jednotlivých krajů a je samostatnou organizační jednotkou oprávněnou jednat svým jménem a zastupovat jednotlivé přední hlídky na krajské úrovni.
  • koordinuje činnost RRvČR na území svého kraje v souladu se stanovami sdružení a rozhodnutími Konference velitelů a Národní rady. Za svou činnost je zodpovědná Národní radě.
 5. Předseda Krajské rady
  • je oprávněn jednat za Krajskou radu, svolává její schůzi a řídí ji.
  • zúčastňuje se jednání Národní rady.

§4 Přední hlídka – základní organizační jednotka

 1. Přední hlídka RRvČR, jako organizační jednotka sdružení, vzniká ustavením Rady Přední hlídky, jmenováním velitele Přední hlídky a registrací u Národní rady RRvČR.
 2. Každá Přední hlídka je samostatná organizační jednotka Royal Rangers v ČR oprávněná jednat svým jménem a vyvíjející činnost podle §2.
 3. Rada Přední hlídky se skládá minimálně ze tří osob. Tvoří ji lidé mající zájem na rozvoji Royal Rangers v ČR a funguje jako kontrolní orgán.
  Rada Přední hlídky:
  • jmenuje velitele Přední hlídky.
  • všestranně pomáhá vedoucím při organizování jejich práce.
  • se řídí stanovami a pracuje v souladu s literaturou vydanou Národní radou RRvČR.
 4. Velitel Přední hlídky:
  • je oprávněn jednat jménem Přední hlídky RRvČR.
  • zodpovídá za veškeré aktivity a práci RRvČR v obvodu své působnosti.
  • jmenuje velitele věkových skupin a vedoucí kmenů podle pravidel RRvČR.
  • musí být starší 22 let.
  • musí absolvovat Národní výcvikový tábor Royal Rangers.
  • musí spolupracovat s Národní radou RRvČR.
  • musí se zúčastňovat konferencí velitelů.
 5. Všichni vedoucí musí:
  • být starší 15 let
  • absolvovat Národní výcvikový tábor Royal Rangers.
  • být zdravotně a morálně způsobilí pracovat s dětmi.
  • zodpovědně pracovat podle standardu RRvČR.

§5 Zásady hospodaření

RRvČR je občanským sdružením s neziskovým charakterem hospodaření.

 1. Zdrojem finančních prostředků jsou členské příspěvky, dary členů, sponzorů a přátel, dotace poskytované orgány státní správy a samosprávy a příjmy z vlastních aktivit.
 2. Každá přední hlídka je finančně samostatná a odpovědná za své hospodaření.
 3. Hospodaření sdružení se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy pro nevýdělečné organizace k tomuto zákonu.
 4. Všechny získané prostředky mohou být použity pouze na činnost sdružení.

§6 Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra ČR.
 2. Změny a doplňky těchto stanov mohou být provedeny pouze usnesením Konference velitelů RRvČR s tím, že dále se postupuje podle ustanovení § 11 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 3. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se práva a povinnosti sdružení a jeho členů výše uvedeným zákonem.